K2 User

தற்போது பார்ப்பவர்கள்

We have 35 guests online

மொத்த பார்வையாளர்கள்

மொத்த பார்வையாளர்கள்59035

Visitors from (06-05-2017)

Flag Counter

Polls

சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக வெளிமாநிலத்தவரை நியமிக்கக் கூடாது என்ற‌ கோரிக்கை

Like Facebook

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
எம்மைப் பற்றி PDF Print E-mail
Administrator | Tuesday, 27 September 2011 19:41

 

Å¡º¢ô¨À ÍÅ¡º¢ô§À¡õ

¦¸¡ïºõ ¸ÅÉ¢òÐô À¡÷ô§À¡õ. ¿¡õ ±ôÀÊ ÍÅ¡º¢òÐì ¦¸¡ñÊÕ츢§È¡õ? ±Ð×õ ÌÈ¢ôÀ¡¸ ¿¡õ ¦ºö¡Á§Ä «Ð ¾¡É¡ö ¿¼óÐ ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ. ¿õ Å¡º¢ôÒõ «ôÀÊò¾¡ý. ²§¾¡ ÀûÇ¢, ¸øæ¡¢¸Ç¢ø À¡¼Á¡¸×õ, ¸ñÏìÌì ¸¢¨¼ìÌõ ¿¡Ç¢¾ú, Å¡Ã þ¾ú Å¡º¢ôÀÐ ±ýÚ ²§¾¡ Å¡º¢ì¸¢§È¡õ.

¿õÁ¢ø Å¡º¢ôÀ¨¾ §¿º¢òÐ ¦ºöÀÅ÷ ±ò¾¨É §À÷? - Á¢¸î ¦º¡üÀõ.

Òò¾¸Óõ ´Õ ºýÉø ¾¡ý. ¯Ä¸õ ÓØŨ¾Ôõ ¯í¸ÙìÌ ÍüȢ측ð¼ÅøÄ «Æ¸¢Â ºýÉø.

±ò¾¨É ¿¡¸¡¢¸í¸û, ±ò¾¨É Á¸ò¾¡É ÁÉ¢¾÷¸û, ±ò¾¨É Á¸¡ý¸û - ±¨¾ôÀüÈ¢, ¡¨ÃôÀüÈ¢ ¦¾¡¢Ôõ ¿ÁìÌ? ¿õ ¦¾¡¨Ä측ðº¢Ôõ, ¦ºö¾¢ò¾¡û¸Ùõ ¦¸¡ðÎõ Ìô¨À ÁðΧÁ ¿¢¨È¸¢ÈÐ ¿õÁ¢ø.

þíÌ ¦¸¡ðÊì ¸¢¼ìÌõ ¿øÄ Òò¾¸í¸û ¿ÁìÌ ±ò¾¨É ¿ý¨Á ¦ºöÂìÜÊÂÐ ±ýÚ ¦¾¡¢Â¡Á§Ä§Â ¿õ ¦ÀÕõÀ̾¢ Å¡ú쨸 ¸Æ¢óÐŢθ¢ÈÐ.

Å¡º¢ò¾¡ø ¸¡Í ¸¢¨¼ìÌÁ¡ ±ýÈ¡ø - ¸¢¨¼ì¸Ä¡õ, ¸¢¨¼ì¸¡ÁÖõ §À¡¸Ä¡õ. ¬É¡ø, ¿¡õ Å¡ú쨸¨Â, ÁÉ¢¾÷¸¨Ç «ÏÌõ Å¢¾ò¨¾ Å¢ò¾¢Â¡ºôÀÎòÐõ. «È¢× Å¢¡¢Å¨¼Ôõ, «ýÒ «¾¢¸Á¡ö ÍÃìÌõ, §Àø ¦¾Ç¢Å¢ÕìÌõ. ¿£í¸û ÁüÈÅ÷¸Ç¢¼Á¢ÕóРŢò¾¢Â¡ºôÀÎÅ£÷¸û. Å¢ò¾¢Â¡ºôÀΞ¡ø ¯í¸¨Ç ÁüÈÅ÷¸û Å¢ò¾¢Â¡ºÁ¡öô À¡÷ì¸Ä¡õ. À¡÷ì¸ðΧÁ! ÌÃíÌ ÁÉ¢¾É¡ö ¾¢¡¢Â ¬ÃõÀ¢ò¾¦À¡ØРŢò¾¢Â¡ºÁ¡öò¾¡ý À¡÷ò¾¢ÕìÌõ ¾¢¡¢Â¡ì ÌÃí̸û. þÂü¨¸ ±øÄ¡ì ÌÃí¨¸Ôõ ÁÉ¢¾É¡ì¸Ä¡õ. Å¡º¢ôÒ ±øÄ¡ ÁÉ¢¾¨ÉÔõ Á¸ò¾¡ÉÅý ¬ìÌõ, ¦À¡¢Â «ÇÅ¢§Ä¡ «øÄÐ º¢È¢Â «ÇÅ¢§Ä¡.

Å¡º¢Ôí¸û - Å¡º¢ôÒ ´Õ §Â¡¸õ.

Å¡º¢ôÒ ¾Õõ À¡¢Á¡½ Á¡üÈò¨¾ ¯í¸û ÍÅ¡º¢ôÀ¢ø ܼ ¯½÷Å£÷¸û.

Å¡º¢ô§À¡õ ! Òò¾¸í¸¨Ç §¿º¢ô§À¡õ!

 

 

தமிழரின் இலக்கியம் மட்டுமல்லாது, இன்று இன்றியமையாதவையாய் விளங்கும் அறிவியல், மருத்துவம், சினிமா, மற்றுமுள்ள எல்லாமும் தமிழில் இணையத்தில் யாவரும் படிக்க, வாசிப்பு ஒரு கருவியாய், தமிழ் களஞ்சியமாய் விளங்கும்.

Last Updated on Monday, 13 May 2013 13:41
Terms & ConditionsPrivacy PolicyCopyrightsAdvertise With UsComments
Website best viewed at Firefox, Opera, Safari and Google Chrome
Copyright © 2011 vaasippu.com | All rights reserved
Website designed by chewebhouse.com