K2 User

தற்போது பார்ப்பவர்கள்

We have 40 guests online

மொத்த பார்வையாளர்கள்

மொத்த பார்வையாளர்கள்59037

Visitors from (06-05-2017)

Flag Counter

Polls

சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக வெளிமாநிலத்தவரை நியமிக்கக் கூடாது என்ற‌ கோரிக்கை

Like Facebook

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions
படைப்புகளை அனுப்ப PDF Print E-mail
Administrator | Tuesday, 27 September 2011 19:22

¿£í¸û ¾Á¢ú ¬÷ÅÄáö ÁðÎõ þÕó¾¡ø §À¡Ðõ.  ¯Ä¸¢ý ±ó¾ ã¨Ä¢ø þÕ츢ȣ÷¸û ±ýÀÐ þÉ¢¦Â¡Õ ¦À¡Õð¼øÄ....

 

þ§¾¡ þí§¸ ´Õ «Øò¾¢ø ¯í¸ÙìÌì ¸¢¨¼ìÌõ

¾Á¢ú Á¢ý Òò¾¸í¸û

¾Á¢ú ´Ä¢ôÀ¨¼ôÒ¸û

¾Á¢ú ÌÚõÀ¼í¸û

±É «¨ÉòÐõ...

 

Å¡º¢ôÀ¢ý «Õ¨ÁÔ½÷ó¾ ¯í¸ÙìÌ ¿£í¸û Å¢ÕõÒõ À¨¼ôÒ¸¨Ç ¯í¸û ¸½¢É¢¨Â Å󾨼 ÅƢŨ¸ ¦ºö§Å¡õ.


ÀÄ þÄðºì¸½ì¸¡É ¾Á¢ú Òò¾¸ ¬÷ÅÄ÷¸û ¸¡òÐ츢¼ì¸¢È¡÷¸û

¯í¸û À¨¼ôÒ¸¨Ç Á¢ý Òò¾¸Á¡ö Å¡º¢ì¸.

¿£í¸û À¨¼ôÀ¡Çḧš Òò¾¸ ¦ÅǢ£ð¼¡Çḧš þÕó¾¡ø, ¯í¸û À¨¼ôÒ¸¨Ç Á¢ý Òò¾¸í¸Ç¡ö þí§¸ ¦ÅǢ¢Îí¸û.

±ø¨Ä ±ýÚ ±Ð×Á¢øÄ¡ ¯Ä¸îºó¨¾Â¢ø ¯í¸û Ţ¡À¡Ãõ Å¢¡¢Å¨¼ÂðÎõ.


 

þÐ ±ôÀÊ º¡ò¾¢ÂôÀÎõ?

Á¢¸îÍÄÀÁ¡ö º¡ò¾¢ÂôÀÎõ.

 

¯í¸û ¾Á¢ú Òò¾¸í¸¨Ç, À¨¼ôÒ¸¨Ç ¦Áý À¨¼ôÀ¡¸ Á¡üÈ¢ .PDF     ÅÊÅ¢ø þí§¸ À¾¢§ÅüÈÄ¡õ.

 

ºó¨¾ ¦À¡¢ÂÐ.  ¯í¸û Ţ¡À¡Ãò¾¢ø Å¢Âò¾Ì ÅÇ÷ Å¢ó¨¾ ¿¢¸Æ Å¡öôÒûÇÐ.

 

¿£í¸û ´Ä¢ ÅÊÅ¢Ä¡É ¾Á¢ú À¨¼ôÒ¸¨Ç ±ó¾ ÅÊÅ¢Öõ þíÌ À¾¢§ÅüÈõ ¦ºöÂÄ¡õ.

 

¿£í¸û ¾Á¢úì ÌÚõÀ¼ò ¾Â¡¡¢ôÀ¡Çá¢Õó¾¡ø ¯í¸û À¨¼ôÒ¸¨Ç þí§¸ À¾¢§ÅüÈ¢ ÀÄɨ¼ÂÄ¡õ.  À¡÷¨Å¡Ç÷¸û þíÌ ²Ã¡Çõ.

 


*பிரசுரத்திற்கு வரும் படைப்புகளை வலையேற்றவோ / நிராகரிக்கவோ வாசிப்பு ஆசிரியர் குழுவுக்கு அதிகாரம் உண்டு.
*உங்கள் படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
உங்கள் படைப்புகளை ஆவலோடு எதிர்கொள்ளும்…
- வாசிப்பு ஆசிரியர் குழு

Last Updated on Monday, 13 May 2013 13:41
Terms & ConditionsPrivacy PolicyCopyrightsAdvertise With UsComments
Website best viewed at Firefox, Opera, Safari and Google Chrome
Copyright © 2011 vaasippu.com | All rights reserved
Website designed by chewebhouse.com